Main Menu
News
Home
Photo Gallery
Projects
Plans for future
Links
Contacts
Visitors Counter

since 1.Nov.2007

News arrow Projects

Projects

Охрид ЈЗО Општа болница Охрид                     

Тимот кој работи со лица корисници на здравствени услуги вклучува - педијатар , психијатар , двајца психолози , двајца социјални работници, дефектолог, двајца логопеди и медицинска сестра и работи во одделот за ментално здравје при ЈЗУ општа болница во Охрид.

Ве молиме доколку сте во можност да ни помогнете да ги подобриме условите во кои работиме со корисниците на здравствени услуги ( деца и возрасни ) , ќе бидеме благодарни.

Тимот работи со деца од најрана возраст, врши откривање, пријавување , категоризација, рехабилитација и компензација се до комплетна социјална интеграција на корисниците.

Тимот работи мултидисциплинарно а соработува и со голем број на други институции

-           Центри за социјална работа

-          Училишта

-          Градинки

-          Верски заедници

Се со цел да им се помогнит на корисниците од медицински , економски и социјален аспект. Работи комисја за распоредување на лица со интелектуална попреченост согласно со правилникот за работа , службен весни на РМ. Бр. 30 од 19.04.2000 во склоп на истата установа.

Сметаме дека нашиот однос и грижа за овие лица  е повеќе од хумано , а помошта што ја добиваме од други институции што не подржуваат во нашата работа е оценка за хуманоста на едно опшество кое се декларира за современа и цивилизирана.

Благодарност до сите кој ќе придонесат да ги надминеме барем дел од проблемите што ги имаме.

Со ПочитЈЗО Општа болница Охрид                                                                                Раководител на оддел,

Дипл.Социјален работник                                                                                                 Петреска  Славица

 

 

Activities with children in Hospital 1
 
Activities with children in Hospital 2
 
Activities with children in Hospital
 
Activities with children in Hospital 4
 
Activities with children in Hospital 3