Main Menu
News
Home
Photo Gallery
Projects
Plans for future
Links
Contacts
Visitors Counter

since 1.Nov.2007
News

Soup Kitchen

kitchenМакедонската православана црква води грижа за социјалоно загрозените лица и  опслужува  три Црковни народни јавни кујни.

Две во Скопје при црквите Св.Петка , Св. Петар и  Павле, а во градот Велес работи третата  црковна кујна која  е помогната со простор од  Општината  Велес , и со странски донатори , добродетели.

Јавните кујни  функционират со помош на волонтери.

Јавните Кујни се помогнати од донатори,  сите три кујни  опслужувааt дневно 700 оброци, на социјално загрозени лица, без разлика не вера и нација кујните од  од мултиетнички карактер

 

Хуманитараната Организација  Милосрдие  ги одржување на кујните околу нивното функционирање со прехранбени артикли, и се сто е потребно за да функционирата,кујните со помош на странски донатори од Италија ,Аглија , Ирска, Франција .
  Работата  на јавните кујни  е со благослов на Архепискотот и сите помесни архиереји

 

soup kitchen
 Soup Kitchen
 
soup kitchen
Soup Kitchen